Statut Fundacji Forum Kontrastów

Statut Fundacji Forum Kontrastów

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

§ 1 Ustanowienie Fundacji

 1. Fundacja Forum Kontrastów, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym Repertorium A numer 4690/2017 w Kancelarii Notarialnej Martyny Gonstał w Warszawie przy Alei Niepodległości numer 124, w lokalu numer 1, przez Agnieszkę Almę Wróblewską i Tomasza Michała Teodorczyka, zwanych dalej Fundatorami.
 2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 3. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy na język angielski (Forum of Contrasts).
 4. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 2 Obszar i czas działania Fundacji

 1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
 2. Czas działania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 4. Fundacja posiada osobowość prawną.
 5. Do wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe, w Polsce i za granicą.
 6. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw polityki społecznej.

§ 3 Pieczęcie i odznaki

Fundacja może używać pieczęci oraz ustanawiać odznaki na zasadach określonych w przepisach szczególnych. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 4 Cele Fundacji

Celami Fundacji jest:

 1. Rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 2. Wspieranie grup marginalizowanych w tym: osób niepełnosprawnych, dzieci, mniejszości narodowych, etnicznych, cudzoziemców, mieszkańców obszarów peryferyjnych,
 3. Ochrona i promocja zdrowia, w tym zdrowia psychicznego,
 4. Zrównanie praw kobiet i mężczyzn,
 5. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz wzmacnianie poczucia wspólnotowości na szczeblu globalnym,
 6. Edukacja w zakresie budowania postaw humanistycznych, różnorodności, poszanowania praw człowieka oraz rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej procesów społecznych, konfliktów, relacji międzyludzkich, relacji człowieka i środowiska,
 7. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także wspomaganie rozwoju demokracji,
 8. Rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 9. Promocja i organizacja wolontariatu.

Cele Fundacji są działalnością pożytku publicznego i będą realizowane w obszarach: pomoc społeczna, oświata, kultura, ochrona zdrowia i ochrona środowiska.

§ 5 Działania Fundacji

Fundacja realizuje swoje cele statutowe wszystkimi dostępnymi środkami, poprzez:

 1. Tworzenie i realizację programów i projektów zgodnych z celami Fundacji.
 2. Podejmowanie akcji społecznych na rzecz realizacji celów statutowych.
 3. Organizowanie konferencji naukowych, sympozjów, wykładów, szkoleń, warsztatów, wystaw, imprez, koncertów, wydarzeń kulturalnych, artystycznych, konkursów i innych podobnych przedsięwzięć.
 4. Niesienie pomocy psychologicznej, zdrowotnej, technicznej, edukacyjnej i rozwojowej grupom i społecznościom defaworyzowanym w Polsce i za granicą.
 5. Podejmowanie działań przeciwko łamaniu praw człowieka i zasad demokracji.
 6. Prowadzenie badań naukowych oraz działalności naukowej.
 7. Działalność wydawniczą, produkcję filmową, telewizyjną oraz multimedialną.
 8. Promocję i organizację wolontariatu, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności charytatywnej.
 9. Przyznawanie dotacji i stypendiów na cele zgodne z celami Fundacji.
 10. Współpracę z władzami rządowymi i samorządowymi, polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi oraz firmami prywatnymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 11. Wymianę doświadczeń pomiędzy społecznościami i organizacjami z Polski i innych krajów.

§ 6 Działalność odpłatna i nieodpłatna

Fundacja może realizować cele statutowe w formie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 7 Współpraca z innymi podmiotami

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami oraz wchodzić w skład organizacji krajowych i międzynarodowych.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8 Fundusz założycielski

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9 Przychody Fundacji

 1. Przychody Fundacji pochodzą z:
  1. darowizn, spadków, zapisów,
  2. dotacji, subwencji, grantów,
  3. zbiórek publicznych,
  4. majątku fundacji,
  5. odsetek i lokat bankowych,
  6. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
 2. Fundacja może prowadzić działalność statutową zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 10 Majątek Fundacji

 1. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację statutowych celów Fundacji oraz pokrycie kosztów jej prowadzenia.
 2. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy będą przeznaczane na cele statutowe Fundacji.
 3. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Do utworzenia funduszu celowego potrzebna jest uchwała Fundatorów. .

Rozdział IV. Organy Fundacji

§ 12 Organy Fundacji

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji.

§ 13 Kompetencje Fundatorów

Do kompetencji Fundatorów należy:

 1. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu Fundacji, celu Fundacji i likwidacji Fundacji,
 2. Powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji

§ 14 Tryb podejmowania decyzji

 1. Dwoje fundatorów podejmuje decyzje w drodze konsensusu.
 2. W przypadku śmierci, bądź trwałego braku możliwości podejmowania czynności prawnych przez jednego z Fundatorów, decyzje podejmuje drugi z Fundatorów jednoosobowo.

§ 15 Zarząd

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób, powoływanych na pięcioletnią kadencję. W tym Prezesa i Wiceprezesa.
 2. Funkcję w Zarządzie można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do zadań Zarządu należy:
  1. uchwalanie planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  2. uchwalanie regulaminów,
  3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  4. powoływanie Dyrektora Fundacji, określenie zakresu jego obowiązków i kompetencji oraz organizacji pracy biura,
  5. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  6. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów Fundacji.
 4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach lub drogą obiegową przy wykorzystaniu środków elektronicznych, w formie uchwał lub decyzji. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes – o posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
  Decyzje Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równego podziału głosów decyzje podejmuje Prezes jednoosobowo.
 5. Do podjęcia uchwał konieczna jest obecność minimum dwóch trzecich członków Zarządu, w przypadku kiedy Zarząd posiada co najmniej trzech członków. W przypadku dwuosobowego składu Zarządu do podjęcia uchwał konieczna jest obecność obydwu członków.
 6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnionym zakresem spraw należących do zadań Fundacji.
 7. Członkostwo w Zarządzie ustaje wskutek rezygnacji, śmierci lub odwołania przez Fundatorów.

§ 16 Posiedzenia Zarządu

Posiedzenia Zarządu zwoływane są w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku. O każdym posiedzeniu Zarząd powiadamia Fundatorów przy wykorzystaniu środków elektronicznych.

§17 Sprawozdania i dokumenty

Zarząd zobowiązany jest przedkładać odpowiednie dokumenty oraz sprawozdania: finansowe i merytoryczne właściwym władzom na zasadach i w terminach określonych odrębnymi przepisami.

§18 Oświadczenia woli

Oświadczenia woli, w tym w zakresie praw i obowiązków majątkowych, w imieniu Fundacji jednoosobowo może składać Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

Rozdział V. Połączenie z inną fundacją

§ 19 Połączenie z inną Fundacją

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną Fundacją decyduje Zarząd po uzyskaniu uprzedniej zgody Fundatorów.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 20  Zmiana Statutu

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy.
 2. W przypadku trwałego braku możliwości podejmowania czynności prawnych przez Fundatorów niniejszy Statut może zostać zmieniony jednogłośną decyzją Zarządu.
 3. Zmiany statutu mogą dotyczyć także celów, określonych w akcie założycielskim, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona.
 4. Zmiany w statucie wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały o zmianie statutu.

§ 21 Likwidacja Fundacji

 1. Likwidacja Fundacji następuje w przypadku osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd po uzyskaniu uprzedniej zgody Fundatorów.
 2. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone na rzecz działających w Polsce fundacji o zbliżonych celach.

§ 22

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.